Procedura wydawania Listu Czystości

06.07.2018 00:00:00 | Piotr Cyniak

Przedstawiamy obowiązującą od 1 lipca 2018 procedurę wydawania Listu Czystości.

Wszystkie wnioski o list czystości, a także promesy i odmowy wydania, są składane przez wnioskodawców, tj klub lub zawodnika (ew prawnego opiekuna) do
- obecnego klubu,
- do odpowiedniego WZKosz
- na mail transfery@pzkosz.pl, który jest decydujący przy sporach w tej sprawie.

Spory w sprawie listu czystości i wysokości ekwiwalentu za wychowanka przy transferach wojewódzkich rozstrzyga ŁZKosz, a między województwami rozstrzyga, tak jak do tej pory PZKosz.

1) Aby otyrzmać list czystośći:

 • Należy wypełnić wniosek o list czystości na druku PZKosz , dla jego ważności musi zawierać wszystkie wymagane informacje. Wniosek o wydanie listu czystości na wniosek klubu zał nr 10 do RWS do pobrania TUTAJ, na wniosek zawodnika zał nr 10a do pobrania TUTAJ.
 • Podpisany wniosek należy zeskanować i wysłać na adresy e-mailowe: obecnego klubu, Wydziały Rozgrywek ŁZKosz rozgrywki@lzkosz.pl oraz na transfery@pzkosz.pl;
 • Zeskanowany wniosek powininen być zatytułowany: "Nazwisko Imię WoLC"

W okresie od 1 lipca 2018 do 31 sierpnia 2018 klub ma 21 dni na udzielenie odpowiedzi. Dla wniosów złożonych w okresie od 1 września 2018 do 30 czerwca 2019 klub ma 7 dni na udzielenie odpowiedzi. Czas rozpoczynia się od dnia wysłania wniosku na adres klubu, "rozgrywek" i "transferów".

UWAGA: Aby klub wystawił zawodnikow List Czystość, nie jest obowiązkowe wysyłanie wniosku. List może zostać wystawiony na podstawie wspólnych ustaleń pomiędzy stornami zainteresowanym, który należy wysłać bezpośrednio na adres rozgrywki@lzkosz.pl celem weryfikacji.

2) Odpowiedź klubu może być następująca:

 • Może wydać List Czystości na druku PZKosz (zał. nr 12 do RWS - do pobrania TUTAJ), dla jego ważności musi być kontrasygnowany przez ŁZKosz;
 • Może odmówić wydania Listu Czystości, tylko na druku PZKosz (zał. nr 13 do RWS - do pobrania TUTAJ) i tylko w określonych przypadkach opisanych w § 94 RWS: posiadanie ważnego kontraku lub ważnego zobowiązania do reprezentowania bark klubowych zawodnika z obecnym klubemm lub nie pełne dane we wniosku o wydanie Listu Czystości. Zobowiązania pieniężne i materialne zawodnika w stosunku do klubu nie są podstawą do odmowy wydania Listu Czystości lub Promesy Listu Czystości
 • Może wydać Promesę Listy Czystości na druku PZKosz (zał nr 11 do RWS - do pobrania TUTAJ), tylko w przypadku "zawodnika-wychowanka", zmieniającego po raz pierwszy barwy klubowe w Polsce. Promesa musi zawierać proponowaną kwotę ekwiwalentu oraz termin, do którego jest ważna (nie krótszy niż 14 dni od dnia jej wydania). Ekwiwalent ustala się na podstawie najwyższego cyklu rozgrywkowego, w którym zawodnik będzie brał udział w nabliższym sezonie. Maksymalne stawki ekwiwalentu są okeślone w Regulaminie Opłat PZKosz 2017.
Za wychowanka uważany jest zawodnik, który:
1. ukończył lub ukończy co najmniej 12 lat w roku, w którym dokonywana jest zmiana barw
klubowych,
2. zmienia barwy klubowe po raz pierwszy,
3. w macierzystym klubie brał udział w grze w okresie co najmniej dwóch sezonów przed zmianą przynależności klubowej.

Zeskanowane dokumenty powinny być zatytułowane odpowiednio:"Nazwisko Imię LC", "Nazwisko Imię Odmowa wydania LC", "Nazwisko Imię Pormesa LC".

Jeśli klub, z którego zawodnik miałby otrzymać List Czystości nie istnieje lub nie brał udziału we współzawodnictwie sportowym w koszykówce, w odpowiedniej sekcji męskiej lub żeńskiej, w okresie 12 miesięcy od daty złożenia wniosku, List Czystości wydaje właściwy miejscowo WZKosz.

Wniosek o List Czystości można wycofać pisemnie, przesyłając je na adresy jak przy wysyłaniu wniosku. Złożenie kolejnego prawidłowego, złożonego  wniosku o List Czystości tego samego zawodnika, unieważnia poprzedni wniosek i ustanawia nowe terminy wydania Listu Czystości, Promesy lub odmowy wydania.

3) Otrzymanie Promesy Listy Czystości:

 • Wpłata kwoty określonej w promesie obliguje klub do wydania Listu Czystości. Klub przesyłając List Czystości do Wydziały Rozgrywek w celu podpisania, musi przesłać kopię potwierdzenia wpłaty;
 • Zawodnik i zainteresowane kluby mogą negocjować między sobą wysokość określonego ekwiwalentu. W przypadkach spornych przy transferach wewnątrz województwa wysokość ekwiwalentu ustala właściwy miejscowo dla klubu macierzystego WZKosz, a przy pozostałych transferach - PZKosz. Przy określeniu stawki ekwiwalentu należy wziąć pod uwagę m.in.
  - klasę sportową zawodnika,
  - udział w grze drużyn klubu,
  - liczbę sezonów, w których zawodnik uczestniczył w procesie szkoleniowym w klubie,
  - wkład zawodnika/opiekunów prawnych w koszty ponoszone przez klub.
Regulamin Opłat PZKosz 2018, ustęp 8 zawierający wysokości ekwiwalentu, można pobrać TUTAJ
 

Wpłata maksymalnej kwoty ekwiwalentu przewidzianego za wyszkolenie zawodnika-wychowanka, który nie ma ważnego kontraktu lub zobowiązania do reprezentowania barw klubowych z klubem macierzystym, skutkuje niezwłocznie (najpóźniej w pierwszym kolejnym dniu roboczym po wpłacie) wydaniem listu czystości z urzędu przez właściwy miejscowo dla klubu macierzystego WZKosz.

4) Niedotrzymanie terminów odpowiedzi przez klub:

 • Niedotrzymanie terminów odpowiedzi przez klub powoduje wydanie Listu Czystości z Urzędu przez ŁZKosz;
 • Nałożenie na klub kary zgodnie z  Regulaminem Opłat ŁZKosz

UWAGA: we wszystkich dokumentach, gdzie należy podać Numer Licencji Zawodnika - należy wpisać nr Licencji Stałej PZKosz.

Szczegółowa procedura wystawiania Listu Czystości opisana jest w § 94 RWS 2018

Regualmin Współzawodnictwa Sportowego (RWS) można pobrać TUTAJ

Wszystkie, wyżej wymienione załączniku do RWS do pobrania TUTAJ

in4matica.pl